قرارداد طلایی ویژه دینگ، قراردادی دو سویه بین دینگ و صاحبین کسب و کار می باشد.
مجموعه های طرف قرارداد به صورت روزانه از طرف دینگ به کاربران پیشنهاد و معرفی می شوند. در مقابل مجموعه های طرف قرارداد درصد تخفیف ارائه شده را توسط کد تخفیف به حساب اعتباری کاربر منتقل می شود.
مزیت همکاری، داشتن بیشترین مشتری و کمترین زمان بیکاری برای صاحبین مشاغل.